אימון וליווי מנהלים

בחינות כלכליות

ארגונים נדרשים לבצע בדיקות כלכליות כדי לוודא ריווחיות ומיקסום היעילות והאפקטיביות של התהליכים והמשאבים.

יעילות כלכלית כוללת:

  1. ניתוח עלויות: זיהוי וכימות של כל העלויות הקשורות לפרויקט או לארגון, כולל עלויות ישירות כגון עבודה, חומרים וציוד, כמו גם עלויות עקיפות כגון תקורה והוצאות ניהול.
  2. ניתוח תועלת: זיהוי וכימות של כל היתרונות הקשורים לפרויקט או לארגון, לרבות הכנסות, חיסכון בעלויות וניצול הטבות ממשלתיות.
  3. ניתוח עלות-תועלת: השוואה בין העלויות והתועלת של הפרויקט או הארגון כדי לקבוע אם היתרונות עולים על העלויות. ניתוח זה יכול לעזור למקבלי ההחלטות לקבוע אם הפרויקט או הארגון יעילים מבחינה כלכלית.
  4. ניתוח החזר על השקעה: בניית תזרים מזומנים וחישוב ההחזר על ההשקעה עבור הפרויקט או הארגון. ניתוח זה יכול לעזור למקבלי ההחלטות לקבוע אם הפרויקט או הארגון מניבים תשואה על ההשקעה המספקת את בעלי העניין.
  5. ניתוח רגישות: בדיקת ההשפעה של הנחות ומשתנים שונים על היעילות הכלכלית של הפרויקט או הארגון. ניתוח זה יכול לעזור למקבלי החלטות להיערך למספר תרחישים, להיערך לאי ודאויות פוטנציאליים ולפתח תוכניות לצמצומן.
 

בחינת אפקטיביות הביצוע של פרויקט או ארגון:

  1. ניתוח יעדים: סקירת היעדים של הפרויקט או הארגון כדי להבטיח שהם ברורים, מדידים וברי השגה.
  2. מדדי ביצועים: זיהוי, פיתוח ומעקב אחר מדדי ביצועים מרכזיים המתואמים עם המטרות והיעדים של הפרויקט או הארגון. מדדים אלו יהיו כמותיים וניתנים לשליפה ממקורות אמינים ומדויקים בארגון מדידה.
  3. ניתוח בעלי עניין: ניתוח הצרכים והציפיות של בעלי העניין, לרבות הנהלה, לקוחות, בעלי מניות ורגולטורים. ניתוח זה יכול לעזור למקבלי ההחלטות לקבוע אם הפרויקט או הארגון עומדים בצרכים של מחזיקי העניין שלו.
  4. הערכת השפעה: ניתוח ההשפעה של הפרויקט או הארגון על הסביבה הרחבה בה הוא פועל או מתקיים. הערכה זו יכולה לעזור למקבלי ההחלטות לקבוע אם הפרויקט או הארגון יוצרים השפעות חיוביות או שליליות ולזהות הזדמנויות לשיפור.
  5. שיפור מתמיד: יישום מערכת או מנגנון לשיפור מתמיד של תהליכים ושימור האפקטיביות של הפרויקט או הארגון לאורך זמן.
 

בחינה כלכלית מיטבית תכלול את התייחסות ליעילות הכלכלית ולאפקטיביות הביצוע.